Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties komen helaas voor bij organisaties.

Het is belangrijk én verplicht om als organisatie een goed beleid hieromtrent te hebben en medewerkers te ondersteunen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen. Een vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon om deze ondersteuning te bieden.

Ongewenste omgangsvormen

In de Arbowet zijn ongewenste omgangsvormen opgenomen onder psychosociale arbeidsbelasting. 

Onder ongewenste omgangsvormen valt alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst en/of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat de medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Dit kan gaan over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie.

Integriteitsschendingen

Als het gaat om integriteitsschendingen dan is hiervoor de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet verplicht werkgevers met ten minste 50 medewerkers tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Ook moeten medewerkers, die in vertrouwen over het eventueel doen van een melding willen spreken, terecht kunnen bij een adviseur met geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon integriteit is zo’n adviseur.

Integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden zijn onder meer:

 • Diefstal/verduistering, fraude, oplichting.
 • Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.
 • Omkoping (corruptie), aannemen/vragen van geschenken.
 • Lekken, misbruik of achterhouden van informatie.
 • Valsheid in geschrifte.
 • Misbruik van bedrijfsmiddelen.

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit kan voor uw organisatie van grote toegevoegde waarde zijn, onder andere vanwege de onafhankelijke positie en expertise.

Een vertrouwenspersoon van Accoris® kan u ondersteunen bij:

 • Als externe vertrouwenspersoon ingezet worden voor uw medewerkers.
 • Het geven van voorlichting over ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Het opstellen van beleid om ongewenste omgangsvormen en misstanden op het gebied van integriteit te voorkomen/beperken.
 • Het opstellen van een klachtenprocedure.
 • Adviseren over het handhaven van sociale veiligheid en integriteit en voorkomen van psychosociale arbeidsbelastingen overtredingen van integriteit.
 • Het begeleiden van medewerkers als er andere zaken spelen waar ze tegenaan lopen maar die niet te maken hebben met ongewenst gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld conflicten op het werk, privéproblemen, financiële problemen, werkdruk en stress zijn.

Onze vertrouwenspersoon is gecertificeerd vertrouwenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem voor meer informatie contact op met onze consultant Dianne van Dulmen.

Dianne van Dulmen
Senior HRM Consultant
+31 (0) 646 23 09 92
dianne.van.dulmen@accoris.com