Zicht op uw belang!

Schaalvergroting, toenemende concurrentie, geen bedrijfsopvolging zijn slechts enkele voorbeelden die voor veel ondernemers aanleiding zijn om het strategisch beleid en de financiële gevolgen daarvan onder de loep te nemen. Veelal leidt dit tot noodzakelijke actie van de ondernemer: Overgaan tot acquisitie van een onderneming, verkopen van de onderneming of aangaan van een joint venture. Een niet geringe beslissing, zoniet een unieke gebeurtenis!

Een ervaren adviseur en sparringpartner is dan ook geen overbodige luxe. De adviseurs van Accoris Corporate Finance kunnen u het nodige houvast bieden wanneer sprake is van zoiets ingrijpends als koop of verkoop van een onderneming. Binnen Accoris Corporate Finance is alle ervaring en deskundigheid op het gebied van corporate finance gebundeld. Wij hebben daadwerkelijk zicht op uw belangen wanneer het gaat om:

Koop van ondernemingen

Als u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging of schaalvergroting blijkt nodig te zijn voor uw onderneming of staat u op het punt om alleen of samen met het management een onderneming over te nemen? Diverse redenen kunnen genoemd worden voor de acquisitie van een onderneming. 

De beslissing tot overname is een unieke gebeurtenis en als zodanig niet uw dagelijks werk. Accoris Corporate Finance heeft de benodigde expertise om u bij acquisities, management buy-outs en management buy-ins gedurende het gehele overnametraject de juiste begeleiding te geven. Accoris Corporate Finance hanteert een werkwijze, die afhankelijk van wat wenselijk is, in de volgende fasen is onder te verdelen: 

 • Opstellen acquisitiestrategie
 • Selectie
 • Biedingsprocedure
 • Due diligence
 • Slotonderhandelingen

Opstellen acquisitiestrategie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker voor acquisitietrajecten. Allereerst zullen wij een marktanalyse uitvoeren om vast te stellen hoe een specifieke markt is gestructureerd, wat de succesvolle productmarktcombinaties, de dominante spelers, de financiële resultaten, de strategie en de toekomstverwachtingen zijn. Om daarna vast te stellen aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden een potentiele aankoop moet voldoen. 

Selectie

Na het definiëren van de acquisitiestrategie en het opstellen van het door u gewenste bedrijfsprofiel zullen wij met behulp van ons netwerk en onze uitgebreide researchfaciliteiten vervolgens een selecte groep van overnamekandidaten identificeren. Met deze kandidaten voeren wij verkennende gesprekken en worden onder meer bedrijfsbeschrijvingen en de belangrijkste financiële cijfers in een 'short list' samengevat, waarop u uw eerste voorkeur kunt baseren. 

Biedingsprocedure

In samenspraak met u zullen uit de shortlist de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd en door ons discreet worden benaderd. Om u inzicht te geven in een reële overnameprijs, zullen wij aan de hand van verschillende waarderingstechnieken een bandbreedte voor de indicatieve waarde van de beoogde overnamekandidaat bepalen. Aannames over de marktontwikkelingen en de te verwachten synergievoordelen spelen daarna een belangrijke rol bij het formuleren van de uiteindelijke bieding. Er wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid van de overname. Vreemd vermogen of eigen vermogen aantrekken of juist een combinatie van beide? Vervolgens is het moment aangebroken om de ideale onderhandelingstactiek te bepalen. Onderwerpen van de besprekingen zijn de overnameprijs en de daaraan gekoppelde voorwaarden. De biedingsprocedure wordt afgesloten met een intentieovereenkomst (letter of intent). 

Due diligence

Als de ondertekening van de letter of intent heeft plaatsgevonden is het tijd voor een verificatie onderzoek (due diligence). Wij richten ons hierbij niet alleen op de bestaande risico's, maar onderzoeken ook de toekomstige winstgevendheid en geldstromen van de onderneming. Bij een due diligence wordt gekeken naar de feiten achter de gepresenteerde cijfers, die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor de uiteindelijke beslissing. 

Slotonderhandelingen

Bij de 'due diligence' komen vaak nieuwe feiten en risico's aan het licht, die aanleiding vormen om op een aantal punten nadere onderhandelingen te voeren. Als blijkt dat de uitkomsten van het onderzoek licht afwijken van de verstrekte gegevens, dan kan dit bijvoorbeeld leiden tot aanpassingen in de overnameprijs, het verlenen van aanvullende garanties. Na een succesvolle afronding van de slotonderhandelingen volgt uiteindelijk de ondertekening van koopovereenkomst. De reeds opgestelde intentieverklaring vormt uitgangspunt voor dit contract, eventueel aangevuld met nieuwe bepalingen uit de laatste fase.

Verkoop van ondernemingen

Binnen uw bedrijf is geen geschikte opvolger of u vindt het gewoon tijd om uw jarenlange inspanningen ten gelde te maken? Diverse redenen kunnen genoemd worden voor de verkoop van een onderneming. 

De beslissing tot verkoop is veelal een emotionele gebeurtenis en luidt een onzekere periode in voor u zelf en uw personeel. Diverse facetten komen bij het verkoopproces naar voren en tegelijkertijd moet uw bedrijf 'doordraaien'. Met de ervaren adviseur van Accoris Corporate Finance heeft de benodigde expertise aan uw zijde gedurende het gehele verkooptraject. Hierbij fungeren wij als klankbord en als buffer tussen u en potentiële kopers. Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk voor het arrangeren van contacten, voeren namens u alle correspondentie en met u de onderhandelingen teneinde een optimale transactie te verwezenlijken. Accoris Corporate Finance hanteert een werkwijze, die afhankelijk van wat wenselijk is, in de volgende fasen is onder te verdelen: 

 • Verkoop klaarmaken
 • Bedrijfs- en marktanalyse
 • Uitvoeren van een waardebepaling
 • Selectie
 • Opstellen verkoopmemorandum
 • Intentieonderhandelingen
 • Verificatieonderzoek
 • Slotonderhandelingen

Verkoop klaarmaken

In dit stadium zal gezorgd moeten worden voor een stabiele winstgroei, een goede organisatiestructuur en een niet te grote afhankelijkheid van de directeur en of grootaandeelhouder (dga) of van enkele afnemers en leveranciers. Deze stap dient bij voorkeur enkele jaren voor de feitelijke verkoop plaats te vinden. De verkoper zal zich emotioneel voorbereiden op de verkoop. Zo zal de persoonlijke betrokkenheid met de rol van directeur en grootaandeelhouder (dga) opgegeven moeten worden. Voorts zal in dit stadium de fiscaal juridische structuur geoptimaliseerd moeten worden. Deze dient zodanig te zijn dat de onderneming op fiscaalvriendelijke wijze verkocht kan worden. 

Bedrijfs- en marktanalyse

Bij het maken van een bedrijfs- en marktanalyse wordt de onderneming in al haar ondernemingsgebieden doorgelicht. Dit kan voorafgaand aan het verkoopklaar maken geschieden, maar dient zeker te geschieden aan het einde van de fase verkoopklaar maken. Het doel van deze doorlichting is tweeledig. Enerzijds verschaffen de verkregen gegevens informatie aan onze begeleidende adviseurs en anderzijds kan een gedeelte van deze bevindingen worden opgenomen in een verkoopmemorandum ten behoeve van potentiële kopers. 

Uitvoeren van een waardebepaling

Wat is mijn onderneming waard? Om de waarde van een onderneming te bepalen hanteren wij methoden die gebaseerd zijn op prestaties in het verleden, ontwikkelingen in de markt en verwachtingen voor de toekomst. De waardebepaling is dan ook sterk gebaseerd op de hiervoor genoemde bedrijfs- en marktanalyse en vormt daarmee een gefundeerd uitgangspunt bij de onderhandelingen over de overnameprijs. 

Selectie

Teneinde het zoekproces sneller te laten verlopen wordt een kopersprofiel opgesteld, waarin staat aan welke criteria kopers moeten voldoen. Aan de hand van dit profiel zullen wij met behulp van ons netwerk en onderzoekfaciliteiten een 'longlist' samenstellen. Vervolgens zal met u een selectie worden gemaakt van een beperkt aantal kandidaten (short list), die door ons anomien kunnen worden benaderd. Na ondertekening van een 'geheimhoudingsverklaring' ontvangen serieuze overnamekandidaten het verkoopmemorandum. 

Opstellen verkoopmemorandum

Het opstellen van een verkoopmemorandum dient er toe potentiële kopers op een heldere en overzichtelijke wijze inzicht te geven in de onderneming. In het verkoopmemorandum zullen, naast de reeds verkregen informatie uit de bedrijfs- en marktanalyse, de motieven van verkoop en de te volgen verkoopprocedure opgenomen worden. 

Intentieonderhandelingen

Wanneer de serieuze overnamekandidaten na ontvangst van het verkoopmemorandum nog steeds geïnteresseerd zijn, worden oriënterende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken moet blijken of de twee partijen bij elkaar passen. Bij een positieve uitkomst starten de intentieonderhandelingen. De onderhandelingen nemen vaak veel tijd in beslag. Er vinden intensieve gesprekken plaats, waarvan de doorlooptijd erg lang kan zijn. U zult onderling overeenstemming moeten krijgen over de verkoop op zich, de overnamesom, de toekomst van de onderneming en haar personeel, garantieverplichtingen, ontbindende voorwaarden etc. Na elke onderhandelingsronde dient de achterban geïnformeerd te worden en kunnen posities bijgesteld of aangescherpt worden. Wij ondersteunen u in deze cruciale fase voor en tijdens de te voeren onderhandelingsgesprekken. Vanzelfsprekend kunnen wij de onderhandelingen ook namens u voeren. Deze fase eindigt met het opstellen van een intentieverklaring (letter of Intent) op het moment dat de prijs en voorwaarden zijn overeengekomen. 

Verificatieonderzoek

Nadat de intentieverklaring is ondertekend wordt de kopende partij in staat gesteld een verificatieonderzoek (due diligence) uit te voeren om de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie te verifiëren, daar het gehele kooptraject tot hier gebaseerd is op gegevens die door u als verkopende partij zijn verstrekt. Op uw verzoek zal Accoris Corporate Finance samen met uw accountant de nodige voorzieningen treffen om uw onderneming hier optimaal op te kunnen voorbereiden. 

Slotonderhandelingen

Tot slot kunnen wij voor of samen met u de slotonderhandelingen voeren. Bijna altijd geeft de 'due diligence' aanleiding om op een aantal punten nadere onderhandelingen te voeren, misschien is een kleine aanpassing van de prijs of overige condities noodzakelijk. In samenwerking met gespecialiseerde juristen zal na een succesvolle afronding van de slotonderhandelingen het verkoopcontract worden geformuleerd. De juridische overdracht is een feit als de levering, heeft plaatsgevonden middels een notariële akte. De klus is geklaard!

Waardebepaling ondernemingen

Op enig moment kan de vraag zich voordoen wat de waarde van uw of een andere onderneming is. Bijvoorbeeld bij koop of bij verkoop van een onderneming, maar ook in andere situaties, zoals het splitsen van een onderneming of bij een echtscheiding, etc.

In alle voorkomende situaties kunnen wij een waardeanalyse van ondernemingen of een deel van de onderneming vervaardigen. Wij werken alleen met duidelijke afspraken en zorgen voor een uiterst nauwkeurige dossiervorming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat behalve uit een acquisitieproces een groot aantal van deze opdrachten afkomstig is van Rechtbanken, notarissen en advocaten.

De waarde van een onderneming wordt bepaald door toekomstige verdiencapaciteit. Om deze waarde van een onderneming te bepalen hanteren wij methoden die met name zijn gebaseerd op de verwachtingen voor de toekomst. Om tot een goed waardeoordeel te komen wordt enerzijds aan de hand van feiten en cijfers gekeken naar trends in de ontwikkeling die de onderneming door maakt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de potentie van de onderneming, hetgeen zal leiden tot een analyse van sterke en zwakke punten van de onderneming. Voor de definiering van de kansen en bedreigingen van de onderneming, zullen de ontwikkelingen in de branche en de concurrenten in kaart worden gebracht. Met behulp van deze SWOT-analyse en hierop gebaseerde prognoses wordt via rekenmodellen de waarde van de onderneming bepaald.Deze waarde zullen wij vervolgens altijd (indien mogelijk) toetsen aan de waarde van vergelijkbare ondernemingen.

Due Diligence

U wilt niet voor verrassingen komen te staan bij de overname van een onderneming of geconfronteerd worden met een 'erfenis' van uw toekomstige samenwerkingspartner? Diverse redenen kunnen genoemd worden om een due diligence te laten verrichten. 

De due diligence specialisten van Accoris Corporate Finance lichten de gehele onderneming door. In het onderzoek komen de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten aan de orde. Kortom, alle elementen die de toekomstige rentabiliteit kunnen beinvloeden worden onder de loep genomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang bij het nemen van de uiteindelijke beslissing.

Corporate Recovery

Uw onderneming heeft te maken met acute liquiditeitsproblmen door achterblijvende resultaten, incidentele tegenvallers, een tegenzittende markt of een te lange terugverdientijd van de investeringen. Diverse redenen kunnen genoemd worden waardoor de onderneming 'in zwaar weer' terecht kan komen. 

Met de gespecialiseerde crisismanager van Accoris Corporate Finance haalt u de benodigde expertise in huis die oplossingen creëert voor uw onderneming die in moeilijkheden is gekomen. De crisismanager heeft ervaring naar het zoeken van quick-wins, maatregelen om ingaande geldstromen te versnellen en uitgaande geldstromen te beperken. Voorts neemt de crisismanager discussies met de bank, fiscus, crediteuren, personeel etc. over. Stelt prioriteiten en geeft het zittende management weer tijd voor 'de business'. Als de continuïteit van een onderneming acuut en ernstig wordt bedreigd dan is management, financiële, bancaire en juridische expertise in nauwe samenhang nodig. Accoris Corporate Finance biedt deze dienst daarom desgewenst aan in een samenwerkingverband met bancaire en juridische specialisten. Doorgaans wordt eerst een gespecialiseerde crisismanager van ons ingezet, gevolgd door een interim-manager.

Structured Banking

U wilt de bestaande rentekosten verlagen of u moet noodzakelijke investeringen verrichten of u wilt een bedrijf kopen. Diverse redenen kunnen genoemd worden om de financiering van de onderneming tegen het licht te houden. 

Met de ervaren adviseur van Accoris Corporate Finance heeft u de benodigde expertise aan uw zijde om een gestructureerd financieringsbeleid voor uw onderneming te verwezenlijken. Wij zullen allereerst de financiele positie van de onderneming vast stellen om vervolgens een analyse te maken van de financieringsbehoefte. Aan de hand van deze analyse kunnen wij u adviseren over de financieringswijze en de invulling daarvan.

Sparringpartnership

Mogelijkheden zien, afwegen en de juiste keuzes te maken: dat is waar iedere ondernemer voor staat. 

Met de sparring partner van Accoris Corporate Finance kunt u rekenen op iemand die meekijkt bij elke fase van uw onderneming. Uw vaste partner staat naast u en adviseert en ondersteunt u waar nodig. De sparringpartner is uitstekend op de hoogte van wat er speelt, binnen uw onderneming én binnen de branche. Hij of zij signaleert verbeterkansen en nieuwe mogelijkheden en deelt ze met u. Kortom, samen kansen zien en aanpakken. 

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem voor meer informatie contact op met Aldert Veenstra of Paul Wielink van Accoris Corporate Finance.

Aldert Veenstra
Partner
+31 (0) 651 29 85 59
aldert.veenstra@accoris.com
Paul Wielink
Managing Partner
+31 (0) 653 49 21 15
paul.wielink@accoris.com